weak variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak variation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến phân yếu