weak boson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak boson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak boson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak boson.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak boson

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bozon yếu