weakfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weakfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weakfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weakfish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weakfish

  * kinh tế

  cá thu đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weakfish

  lean flesh of food and game fishes of the Atlantic coast of the United States

  food and game fish of North American coastal waters with a mouth from which hooks easily tear out

  Synonyms: Cynoscion regalis