weak gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weak gas

  * kỹ thuật

  khí nghèo

  điện lạnh:

  ga loãng

  ga nghèo

  gas loãng

  gas nghèo

  khí loãng