weak force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weak force

  * kỹ thuật

  lực hạt nhân yếu

  lực yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weak force

  Similar:

  weak interaction: (physics) an interaction between elementary particles involving neutrinos or antineutrinos that is responsible for certain kinds of radioactive decay; mediated by intermediate vector bosons