weakliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weakliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weakliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weakliness.

Từ điển Anh Việt

  • weakliness

    * danh từ

    tính chất ốm yếu