weak soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak soil

    * kỹ thuật

    đất yếu