weak acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak acid

    * kinh tế

    axit pha loãng

    * kỹ thuật

    axit yếu