weak binding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak binding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak binding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak binding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak binding

    * kỹ thuật

    liên kết yếu