weak bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak bond

    * kỹ thuật

    liên kết yếu