weak sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak sugar

    * kinh tế

    đường tinh chế nhỏ