weak taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak taste

    * kinh tế

    vị nhẹ