weak primary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak primary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak primary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak primary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak primary

    * kỹ thuật

    nguyên sơ yếu

    toán & tin:

    nguyên lý sơ yếu