weak curd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak curd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak curd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak curd.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak curd

    * kinh tế

    chất đông tụ loãng

    chất đông tụ yếu