weak retract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak retract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak retract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak retract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak retract

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    co yếu