weak typing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak typing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak typing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak typing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak typing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự định kiểu yếu (trong ngôn ngữ lập trình)