weak currency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak currency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak currency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak currency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak currency

    * kinh tế

    đồng tiền yếu