weak beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak beer

    * kinh tế

    bia độ rượu thấp