weak cooling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak cooling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak cooling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak cooling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak cooling

    * kinh tế

    nước muối pha loãng