weak rendering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak rendering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak rendering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak rendering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak rendering

    * kinh tế

    dầu loãng