weak inversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak inversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak inversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak inversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak inversion

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự đảo mạch yếu