weak fibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak fibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak fibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak fibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak fibration

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân thớ yếu