waste well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste well

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng thấm nước bẩn