waste drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste drum

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thùng chất thải