waste heap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste heap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste heap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste heap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste heap

    * kỹ thuật

    bãi thải

    đống đá thải