waste canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste canal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kênh thải