waste site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste site

    * kỹ thuật

    môi trường:

    bãi bỏ hoang