waste pulp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste pulp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste pulp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste pulp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste pulp

    * kỹ thuật

    bột nhão chất thải

    bột nhão thải bỏ