waste pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste pipe

  * kỹ thuật

  đường ống thoát nước

  ống thải

  ống tháo

  ống thoát

  xây dựng:

  đường ống nước thải

  ống xả nước thải

  hóa học & vật liệu:

  ống thoát, ống tháo

  cơ khí & công trình:

  ống tràn (bình giảm nhiệt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waste pipe

  Similar:

  drain: a pipe through which liquid is carried away

  Synonyms: drainpipe