waste bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste bank

    * kỹ thuật

    bãi rác thải