waste gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste gas

  * kỹ thuật

  khí thải

  khí xả

  vật lý:

  khí loại bỏ