waste book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste book

    * kinh tế

    sổ ghi tạm

    sổ nháp

    sổ pháp