waste acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste acid

    * kỹ thuật

    axit thải bỏ

    xây dựng:

    phế liệu axit