wastefully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wastefully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wastefully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wastefully.

Từ điển Anh Việt

 • wastefully

  * phó từ

  gây ra lãng phí

  hoang phí, tốn phí, ngông cuồng, sử dụng nhiều quá sự cần thiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wastefully

  to a wasteful manner or to a wasteful degree

  we are still prodigally rich compared to others

  Synonyms: prodigally