waste air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste air

    * kỹ thuật

    không khí thải