waste coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste coal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phế liệu than