waste weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste weir

    * kỹ thuật

    đập tràn

    đập xả