waste way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste way

    * kỹ thuật

    đập tràn