waste lye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste lye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste lye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste lye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste lye

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước kiềm thải