wasteless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasteless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasteless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasteless.

Từ điển Anh Việt

  • wasteless

    * tính từ

    (từ hiếm, nghĩa hiếm) không cạn; vô tận