waste plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste plug

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đầu ống thải