waste oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste oil

  * kỹ thuật

  dầu dùng rồi

  dầu thải

  hóa học & vật liệu:

  dầu đã dùng