waste storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste storage

    * kỹ thuật

    kho phế liệu

    nơi chứa chất thải