waste society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste society

    * kinh tế

    xã hội lãng phí