waste products nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste products nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste products giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste products.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste products

    * kinh tế

    phế phẩm