waste oil act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste oil act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste oil act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste oil act.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste oil act

    * kỹ thuật

    luật về dầu thải