waste of energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste of energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste of energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste of energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste of energy

    * kỹ thuật

    phế thải năng lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet