waste materials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste materials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste materials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste materials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste materials

    * kỹ thuật

    phế liệu