waste injection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste injection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste injection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste injection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste injection

    * kỹ thuật

    sự phun chất thải (vào hang)