waste heating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste heating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste heating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste heating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste heating

    * kinh tế

    sự đốt nóng bằng khí tỏa ra